Zapewniamy obsługę

w pełnym zakresie czynności notarialnych,

zgodnie z wymogami prawa i standardami urzędu notariusza

Dlaczego warto
z nami współpracować?

Hołdujemy wysokim standardom: powierzone nam czynności realizujemy rzetelnie, starannie i sprawnie. Doświadczenie i wiedzę łączymy z otwartością, dbając o przyjazną atmosferę, abyście czuli się Państwo u nas bezpiecznie i komfortowo.

Czynności notarialne →

Kancelaria Notarialna notariusza Piotra Malinowskiego zapewnia obsługę w pełnym zakresie czynności notarialnych, zgodnie z wymogami prawa i standardami urzędu notariusza.

Notariusz Piotr Malinowski został powołany na to stanowisko w 2012 roku. Odtąd, jako osoba zaufania publicznego, zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu poprzez stosowanie obowiązujących przepisów prawa i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Długoletnie, bogate doświadczenie zawodowe notariusza oraz zespół fachowych pracowników są gwarantem profesjonalnej, rzetelnej i kompleksowej obsługi w zakresie czynności notarialnych.

Piotr Malinowski wraz z zespołem stawia na indywidualne podejście do Klienta – owszem, czynności notarialne są powtarzalne, jednak każda sprawa jest inna, a każdy Klient – wyjątkowy i każdy zasługuje na rzetelność i traktowanie z należytą starannością.

Notariusz udziela bezpłatnych porad prawnych. Ponadto pracownicy Kancelarii udzielają bezpłatnych fachowych informacji w sprawach dokonywanych czynności notarialnych. Informacje udzielane są zarówno podczas osobistych spotkań w Kancelarii, jak i telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Kancelaria mieści się na trzecim piętrze nowoczesnego budynku w centrum Jeleniej Góry, tuż przy Urzędzie Miasta, w niedalekiej odległości od Sądu Rejonowego. Budynek wyposażony jest w windę, co ułatwia dostęp osobom z ograniczeniami ruchowymi.

Nasz zespół

Nasz zespół

Piotr Malinowski

Notariusz
Nasz zespół

Wojciech Węglarz

Zastępca notarialny
Nasz zespół

Magdalena Sobczyk

Kierownik kancelarii
Nasz zespół

Sylwia Jasińska

Asystent notariusza

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Piotr Malinowski dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia, wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, protesty weksli i czeków,
 • spisuje protokoły,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, dokumenty i papiery wartościowe,
 • doręcza oświadczenia,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym osoby fizycznej,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego postępowania spadkowego,
 • sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności, wynikające z odrębnych przepisów.

Za dokonane czynności notariusz pobiera taksę notarialną – wynagrodzenie regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 roku.

Notariusz nie pobiera opłat za udzielanie porad prawnych i informacji.

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią w celu ustalenia szczegółów czynności, a w sekcji NIEZBĘDNE DOKUMENTY znajdziecie Państwo listę podstawowych dokumentów potrzebnych do najczęściej dokonywanych czynności.

Skontaktuj się z nami →

Niezbędne dokumenty

LOKAL WŁASNOŚCIOWY:

 • dokument będący podstawą nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu),
 • numer księgi wieczystej,
 • dane osobowe stron umowy.

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu,
 • dokument będący podstawą nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu),
 • numer księgi wieczystej, o ile została założona,
 • dane osobowe stron umowy.

W przypadku nabywania za środki kredytu hipotecznego, przedłożyć należy:

 • zaświadczenie banku o udzielonym kredycie,
 • umowę kredytu (do wglądu).
 • dokument będący podstawą nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu),
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, a jeśli czynność nie dotyczy wszystkich działek z księgi wieczystej, także wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie Starosty, z którego wynika, czy działka jest objęta planem urządzania lasu,
 • dane osobowe stron umowy.

W przypadku nabywania za środki kredytu hipotecznego, przedłożyć należy:

 • zaświadczenie banku o udzielonym kredycie,
 • umowę kredytu (do wglądu).
 • dokument będący podstawą nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu),
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, a jeśli czynność nie dotyczy wszystkich działek z księgi wieczystej, także wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie Starosty, z którego wynika, czy działka jest objęta planem urządzania lasu,
 • dane osobowe stron umowy.

W przypadku, gdy Kupujący ma uprawnienia rolnicze, musi przedłożyć:

 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • świadectwo szkolne lub dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 • informację o posiadanych nieruchomościach rolnych.
 • odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli umowa zawierana jest po ślubie,
 • dane osobowe małżonków/przyszłych małżonków.
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy, jeśli osoba ta pozostawała w związku małżeńskim,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców mężczyzn,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierczyń kobiet, które nie wstępowały w związki małżeńskie,
 • odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierczyń kobiet, które wstępowały w związki małżeńskie,
 • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
 • numer PESEL spadkodawcy (unieważniony dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie z urzędu meldunkowego o numerze PESEL),
 • dane osobowe spadkobierców.
 • dane osobowe powołanych do dziedziczenia,
 • numer księgi wieczystej, jeśli w testamencie wskazana ma być nieruchomość lub prawo objęte księgą wieczystą.
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • dane pozostałych spadkobierców, tj. imiona i nazwiska oraz adresy – jeśli są znane,
 • w przypadku odrzucenia w imieniu małoletnich: zgoda sądu rejonowego wydziału rodzinnego na odrzucenie spadku.
 • dane Pełnomocnika,
 • numer księgi wieczystej, jeśli pełnomocnictwo ma dotyczyć nieruchomości lub prawa objętego księgą wieczystą.
 • dane osobowe wspólników,
 • informacje na temat: firmy i siedziby spółki, wysokości kapitału, przedmiotu działalności spółki,
 • dane osób powołanych do zarządu.
icon

Zapraszamy do kontaktu

 • Dane kontaktowe:
 • Kancelaria Notarialna Notariusz Piotr Malinowski
 • Al. Wojska Polskiego 32/12
 • 58-500 Jelenia Góra
 • III piętro (winda)
 • Godziny otwarcia:
 • poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00
 • Inne terminy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii, mogą być dokonane również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Dojazd:
Tuż obok budynku, w którym mieści się kancelaria, jest przystanek autobusowy (Urząd Miasta 04) miejskich linii: N2, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 33 oraz linii Powiatowej Komunikacji Karkonoskiej: 100, 103, 104, 109.

Zaparkowanie samochodu możliwe jest na pobliskich ulicach: Sudeckiej, Armii Krajowej, Piłsudskiego (strefa płatnego parkowania).

Numer rachunku bankowego:
60 1050 1751 1000 0092 9996 0238

Numer rachunku depozytowego:
95 1050 1751 1000 0092 9996 0287

REGON 021883641, NIP 6912186109

Formularz kontaktowy

Notariusz – gwarancja bezpieczeństwa i profesjonalizmu

Notariusz – gwarancja bezpieczeństwa i profesjonalizmu

Notariusz to osoba pełniąca istotną rolę w dziedzinie prawa i świadcząca usługi na rzecz społeczeństwa. Jego funkcja polega na sporządzaniu aktów notarialnych i innych dokumentów, uwierzytelnianiu dokumentów, poświadczaniu czynności prawnych oraz udzielaniu porad prawnych. Jest to zawód o szczególnym znaczeniu, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnych transakcji i ochrony interesów osób korzystających z usług notariusza.

Zobacz więcej →
Kancelaria notarialna - profesjonalne usługi prawne dla Twoich potrzeb

Kancelaria notarialna - profesjonalne usługi prawne dla Twoich potrzeb

Głównym zadaniem kancelarii notarialnej jest sporządzanie aktów notarialnych i innych dokumentów, uwierzytelnianie dokumentów, udzielanie porad prawnych, jak również poświadczanie czynności prawnych. Notariusze są uprawnieni do sporządzania aktów notarialnych, które mają moc dowodową i wiążącą strony. Dzięki temu, kancelaria notarialna pełni istotną rolę w ochronie prawnej i zapewnianiu bezpieczeństwa transakcji prawnych.

Zobacz więcej →