alt

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

SPORZĄDZAMY AKTY NOTARIALNE,
w przypadku gdy forma taka
zastrzeżona jest przepisami prawa
lub gdy strony sobie tego życzą.

 • sporządzamy umowy zbycia nieruchomości,
 • sporządzamy umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • sporządzamy umowy spółek,
 • spisujemy protokoły spółek,
 • sporządzamy dokumenty niezbędne do przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową,
 • sporządzany dokumenty niezbędne do przekształcenia, podziału, połączenia spółek,
 • spisujemy protokoły z zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • sporządzamy testamenty zwykłe, testamenty zawierające wydziedziczenie, testamenty zawierające polecenie, zapis zwykły i testamenty z zapisem windykacyjnym,
 • sporządzamy pełnomocnictwa,
 • sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie,
 • dokonujemy podziałów majątku wspólnego małżonków,
 • sporządzamy oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • sporządzamy protokoły dziedziczenia,
 • sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzamy protokoły powołania zarządcy sukcesyjnego,
 • sporządzany akty powołania zarządcy sukcesyjnego,
 • sporządzamy oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego,
 • sporządzamy europejskie poświadczenia spadkowe,
 • sporządzamy poświadczenia,
 • sporządzany protesty weksli i czeków,
 • przyjmujemy do depozytu notarialnego pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe i dane na informatycznym nośniku danych,
 • sporządzamy wypisy, odpisy, odpisy wierzytelne europejskiego poświadczenia spadkowego i wyciągi dokumentów,
 • dokonujemy wpisów aktów poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym,
 • dokonujemy wpisów europejskiego poświadczenia spadkowego w Rejestrze Spadkowym,
 • zamieszczamy wypisy aktów notarialnych w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, które stanowią podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegających złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dokonujemy wpisów testamentów w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT),
 • spisujemy protokoły z poszukiwania informacji po śmierci testatora w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT),
 • dokonujemy wpisów zarządcy sukcesyjnego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • sporządzamy i składamy wnioski wieczystoksięgowe do księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym,
 • sporządzamy na życzenie strony projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów.